Tisztelt Fogyasztó!

Amennyiben az UltrasWebshop Websoptól vásárolt termék hibás, az alábbi lehetőségek közül választhat:

  1. Kellékszavatosság
  2. Termékfelelősség
  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön, mint Fogyasztó a UltrasWebshop Webshop hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az UltrasWebshop Webshop hibásan teljesít, ha a vásárolt termék a teljesítés (a vásárolt termék átvétele) időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

Nem teljesít hibásan az UltrasWebshop Webshop, ha Ön a hibát a szerződéskötés (a termék webáruházban történő vásárlás esetében a megrendelés visszaigazolása) időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az

ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen (Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az UltrasWebshop Webshop számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon de legkésőbb 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az UltrasWebshop Webshop-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági

igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket az UltrasWebshop Webshop vásárolta (számla vagy a számla

másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az UltrasWebshop Webshop csak

akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az UltrasWebshop Webshop. bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni az UltrasWebshop Webshop részére.

Egyéb tudnivalók a kellékszavatossági jogai érvényesítéséről!

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. 

A termék(ek) azon értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, Ön köteles megfizetni az UltrasWebshop Webshop részére.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az UltrasWebshop Webshop terhelik. Az UltrasWebshop Webshop a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Fogyasztónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg az Ön részére. Ha a termék meghibásodásában a Fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az UltrasWebshop Webshop e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz az UltrasWebshop Webshop nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Ön részére történő visszaküldésének költségét is) Önt terhelik.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Amennyiben Ön a Polgári törvénykönyvben foglaltak alapján Fogyasztónak minősül (Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), a termék hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát (kellékszavatosság) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni az UltrasWebshop Webshop részére.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.